Примерни научни изследвания

Това са разработки, които служат за пример за научни изследвания по лингвистика.

Иванов, Здравко (2018), Историческо развитие на вокалната система в хърватския език
Това научно изследване разглежда историческият развой на праславянската система от гласни звукови и го сравнява с този в българския.
Исмолдаева, Асел (2018), Наслагване на падежи в мартутунира
Това научно изследване разглежда рядко срещаното сред естествените езици явление наслагване на падежи, при което думи могат да се скланят в повече от един падеж.
Кантутис, Тодор (2019), Заемки от английски език в хавайски
Това научно изследване разглежда как заемки от английски в хавайски се видоизменят поради доста ограничената фонотактика на хавайския език.
Стефанова, Цветелина (2019), Морфофонологични промени на границата между представка и корен в езика карук
Това научно изследване разглежда многобройните взаимодействия, които се пораждат между представка и корен в езика карук.